Posted in Pangasinan Poetry

Dedlayn

(Isinulat ang tulang ito para sa mga Journalist na pinatay dahil sa kanilang gawain. Kasama ang tulang ito sa “Say Pirawat a Liwawa ed Bilunget” na nanalo ng First Prize sa 2nd Kurit Panlunggaring Literary Contest noong 2013)

Pinmaway kad abung ed saman ya kabuasan,

say kuan mo “nabilay so liknaan na dakel ed ibalikas ko natan.”

Kabat kon say piawit-awit mon armas kada agew et saray salitam,

say sapin mo’d salim et say ey-ey na saray naiirapan,

say samben mo et say ilalon manguman ni komon so kipapase’y bilay.

Masamit ya imis so inyebat mo’d siak, nen inkuan kon “manalwar ka.”

Balet anempet kad siak ya karga la’y lungon.

Say limam ya ampetang ed aron amenben ya dati ed limak so inmawet la

tan alabas ni nen say yelo ed betel.

Panon mo nin narengelan so impan-agugol ko? Panon mo ak nin ampupuen?

Panon kon anguban natan so lupa’m ya agko labat anggan nakabat?

Mairap para’d siak ya sayakupen so laman mon amaratal ed butbot na bala.

Nilubir ka’y patey lapu kuno ed saray salitam.

Inuksot da’y bilay mon singa labat anguksot na tinibey ed dagum.

Kasin akapasakit ira’y salitam?

Natan ko labat naamtaan,

sinagem tan ot-ot so mangaalagar ed saray mangikekelyaw na katuaan.

Advertisements

Author:

Senior High School Teacher from the Philippines.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s