Posted in Pangasinan Poetry

Managbantay ed Bakor na Deen

Siak so singa ngapus ed labin andukey
mangisasaklang na petang tan liwawa
ed sikaran makanepegan ed deen tan kaandia’y paga.

Say ugip et sakey ya ajenjo ed pakataway ko,
say apoy na pakatemeg anggano kapukit ni na satan et sesebseban ko.
Pian niyabuloy labat so kapelag
na maitlek ya ugip para ed dakel.

Manatalaran ak ed siopaman a manalin
mangiter na dumsis, manuppiat ed matinunos
ya inkiaplag na labi;
Akaparaan ya mangamper, mangusil ed antokaman ya
mangetman manakew ed painawa.

Say labi balet, wala met so tarok ton pangiwgiw
ya amakeyed, amakapuy anggad dalem na langolangoan ko.
Panon to no onsaew so kasil ko? So talek ko?
Siguradon peligro’y kasalat na kabaktar ko.

Kanian say ereng ko, nepeg maregkel.
Say kabal ko, andi tilol a biskeg.
Ontanyareg ak ya malet ed bakor na deen
a mamatunda ed tageweng na gonigon
anggad ibutay lamet na maliwawan agew.

(Kasama ang tulang ito sa koleksyon ng tulang isasali ko sa Kurit Panlunggaring 2015 nitong nalalapit na Marso.)

Advertisements

Author:

Senior High School Teacher from the Philippines.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s