Posted in Pangasinan Poetry

Say Manangiliktar-Bilay Kon Ugagep (The Voice of a Nurse)

Walad lima-limak so ey-ey
na angkekelag ya ugugaw, mamasiken, malukon.
Kada pamupuyok tan pangaampupok,
imis, dages na inawa so kasalat.

Inagew-agew kon iimatonan
so pannanangis na asugatan.
Say pangakarapas ed anggan tempey ed ot-ot
et maparanay kon nababantag.
Kakamesen na panagpaga para ed arum
so ugaw ni balet ta alubir lad ugagep ya pusok.
Agko sarag ya ilitdem so mata na satan.

Say kuan nen inak:
“Nepeg mo lan makadakat ed baleg ya bansa,
andi kakanaan so sagpot mod dia.”
Makapaayat ya tuloy so balingit na kabangibang iran baley.
Balet panon ak ya onarawi?
No wadia so maksil ya paknol na pankaukolan.
ya mansibsibek kalamor ed kanonotan ko
tan agmamaugip ed moli-moli’k ed labi?

Sarag ko pa met so ombatik
pian iliktar so inkasiak a dili.
Balet anto’y kamaongan na pangiyagel ed sarili?
Sinambaan ko’y kimey ya mangilalanor ed aliwan binubukor ya ugali.
Agko sarag ya ganganon puteren iyan apaletan lan sipan.

(Kasama ang tulang ito sa koleksyon ng tulang isinali ko sa Kurit Panlunggaring 2015 Literary Contest na nagkamit ng gantimpala.)

Advertisements

Author:

Senior High School Teacher from the Philippines.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s