Posted in Pangasinan Poetry

Say Manpapatanir

Singa kandilan sinibukan,

Diad gapo et wala’y asiwek

a man-an-andawes ed dagem,

ontekkiab patagey, onkayat

anggad akmonen la’y bilunget.

 

Anggapo’y pidumaan,

ed agew ya inkuan kon “paksoten ta la.”

 

Natan et mikakasi ka,

onkekerew na anggan kapukit a liwawa,

balet anggapo lay niiter kon antokaman.

 

Say mangap-apuy ya kandila,

no naksepan lay apoy,

salien ta man a selselan lamet,

pian ombales ed bilunget,

naupot, natunaw lamet.

 

ANG NAMAMAALAM

 

Parang kandilang hinipan,

Sa umpisa, may usok.

Kukumpas- kumpas sa hangin,

Maglalakbay paitaas,

Kakalat.

Hanggang sa kainin ito ng dilim.

 

Walang pinagkaiba

Sa araw na sabihin kong “tama na.”

 

Dumaraing ka ng liwanag.

Pero walang darating.

 

Ang kandilang hinipan,

Sindihan man muli

Upang gumanti sa dilim,

At ito’y lamunin,

Mauupos at mauupos pa rin

 

(Picture’s taken from google.com)

 

Posted in Pangasinan Poetry

Panbaroy na Ubanan ya Ulo

Wala’y akibabali’d sapatos a de-takong,

angisulong na melanting ya sali

ed sapatos a bapor.

Wala’y linmugan ed dyip,

sankabemben so kono’y sorbetes,

tan diad kawes na kaabay,

say tunaw et nipuranis.

 

Wala’y game-gamet ya agrasaan,

nen ipepeket so akablos ya kadena

ed balon saliw ya bisikleta.

Wala’y lupan asugatan

nen saray atagey ya dika et binelsay,

nasabi labat so nikisneg lan kiew na mangga.

 

Walaray puweg ya tinmalimukor ed balatong,

tan ebet ya akikaaro ed makapal a kahon.

Walaray kasali-salin kibatiktik lapud sumpit,

tan akiamotan ed bulawit.

 

Tan wala natan so nonot a singa daluyon,

onsisipwak pasener,

pian pawilen so inmuna ‘ran liksiyon.

Tan antis ya say dagem ondeen,

Saraya et niosaosa

ed angkelag iran ulon akatangwa.

 

 

PAGLALAKBAY NG PUTI NA ANG BUHOK

May nangialam sa sapatos na de-takong, 

nagsuot ang maliliit na paa ng isang tila bapor.

May sumakay ng dyip

hawak ang apang may sorbetes,

at sa kamiseta ng katabi, ito’ y naidampi.

 

May mga daliring naitiman ng grasa,

nang ibinabalik ang napatid na kadena

ng bagong biling bisikleta.

May mukhang nasugatan

nang hawiin ang nagtataasang damo

marating lamang ang puno ng manggang nakatumba.

 

May mga tuhod na napaluhod sa monggo

at puwit na nakipagkaibigan sa makapal na karton.

May mga paang tumakbo pauwi

pagkarinig ng sipol,

at dating nakipagtaguan sa winawagayway na pamalo.

 

Ngayo’y may isang isip na tila alon,

humahampas ngunit paurong.

Upang balikan ang mga nakaraang leksyon.

At bago ang hangin ay kumalma,

ang mga aral na ito’y maipasa’t maikuwento

sa mga maliliit na ulong nakahanda na.

 

Posted in Pangasinan Poetry

Eksamin

Panaon la ngola’y eksamin.

Onkumanet la lamet iray moling,

Usdungan so tepe-tepet ed papel

tan miusilan ed oras

legan ya dedegkemen

so ebat ed nonot

a singa la timban apano ed pikakabat.

 

Tik tak! Tik tak! Tik tak!

A, B, A, B, A, B

ampano D.

 

Tapok-tapoken ko’y pagew,

patelek-teleken so bolpin

ed limak lan ambetel.

 

Tik tak! Tik tak! Tik tak!

Pasado kasim odino bagsak?

Onlabas so oras

balet ag nayarin napalabas

so pankanawnawan makasapat.

 

 

 

 

Eksamin

Panahon na naman ng pagsusulit.

Kukunot na naman ang noo

Yuyuko sa mga tanong sa papel,

Sa oras ay makikipaghabulan

habang pilit dinadakma

ang sagot sa isip

na tila timbang puno na ng nalalaman.

 

Tik tak! Tik tak! Tik tak!

A, B, A, B, A, B

di kaya’y  D.

 

Hinihimas – himas, kinakalma ang dibdib,

pinapaikot-ikot, pinasasayaw-sayaw ang bolpen,

sa kamay kong nanlalamig.

 

Tik tak! Tik tak! Tik tak!

Papasa kaya o lalagapak?

Lumilipas ang oras,

pero hindi maaaring mapalipas

ang pag-asang makaalpas.

 

 

 

 

Posted in Pangasinan Poetry

Simpenan

Tinipon kon singa akop na buer

so amin a linmabas a taon,

walaray nilimbos na elekan,

arum abenditaay lua.

Nalmok irad nankakapigan suyok,

Diad kaho’y sapatos,

Pati’d dalem na abalegan lan kawes.

 

Duyaw a lason parad nilapir a buek,

eksamen ya apanoy ambalangan ekis,

tan inggulis ya totoo’d papel.

Daan ya kuritan, balitok a medalya

Amogmog lan libro’y Adarna,

Aputot a porselas, nansupotay mani,

tikit na inmunan aluganan a bus,

kinatkatlin kampuso.

 

Tinupik a singa melag a pulyeto,

so amin a linmabas a taon,

pian anggaman panon kabelat,

sarag kon iseksek lamet ed pusok,

awiten inerman

so ontumbok ya pituyawan.

 

Taguan

Inipon kung tila sangdakot na buhangin

ang lahat ng lumipas na taon.

May mga napuno ng tawanan,

napatakan naman ng luha ang ilan.

Natagpuan ko sila sa bawat sulok,

sa kahon ng sapatos,

At ilalim ng mga nalakhan nang sinusuot.

 

Dilaw na lasong para sa natirintas na buhok,

pagsusulit na pinapula ng mga ekis,

at mga naiguhit na tao sa papel.

 

dating talaarawan, gintong medalya,

gulanit nang libro ng Adarna.

Napatid na porselas, pinagbalutan ng mani,

tiket sa bus na unang nasakyan,

At mga pusong ginupit sa papel.

 

Tinupi kong tila maliit na babasahin,

ang lahat ng lumipas na taon.

Upang gaano man kabigat,

maisisiksik silang lahat sa puso,

mabibitbit saanman,

lugar na susunod lakaran.

 

 

 

 

 

 

Posted in Pangasinan Poetry

Say Manangiliktar-Bilay Kon Ugagep (The Voice of a Nurse)

Walad lima-limak so ey-ey
na angkekelag ya ugugaw, mamasiken, malukon.
Kada pamupuyok tan pangaampupok,
imis, dages na inawa so kasalat.

Inagew-agew kon iimatonan
so pannanangis na asugatan.
Say pangakarapas ed anggan tempey ed ot-ot
et maparanay kon nababantag.
Kakamesen na panagpaga para ed arum
so ugaw ni balet ta alubir lad ugagep ya pusok.
Agko sarag ya ilitdem so mata na satan.

Say kuan nen inak:
“Nepeg mo lan makadakat ed baleg ya bansa,
andi kakanaan so sagpot mod dia.”
Makapaayat ya tuloy so balingit na kabangibang iran baley.
Balet panon ak ya onarawi?
No wadia so maksil ya paknol na pankaukolan.
ya mansibsibek kalamor ed kanonotan ko
tan agmamaugip ed moli-moli’k ed labi?

Sarag ko pa met so ombatik
pian iliktar so inkasiak a dili.
Balet anto’y kamaongan na pangiyagel ed sarili?
Sinambaan ko’y kimey ya mangilalanor ed aliwan binubukor ya ugali.
Agko sarag ya ganganon puteren iyan apaletan lan sipan.

(Kasama ang tulang ito sa koleksyon ng tulang isinali ko sa Kurit Panlunggaring 2015 Literary Contest na nagkamit ng gantimpala.)

Posted in Pangasinan Poetry

Managbantay ed Bakor na Deen

Siak so singa ngapus ed labin andukey
mangisasaklang na petang tan liwawa
ed sikaran makanepegan ed deen tan kaandia’y paga.

Say ugip et sakey ya ajenjo ed pakataway ko,
say apoy na pakatemeg anggano kapukit ni na satan et sesebseban ko.
Pian niyabuloy labat so kapelag
na maitlek ya ugip para ed dakel.

Manatalaran ak ed siopaman a manalin
mangiter na dumsis, manuppiat ed matinunos
ya inkiaplag na labi;
Akaparaan ya mangamper, mangusil ed antokaman ya
mangetman manakew ed painawa.

Say labi balet, wala met so tarok ton pangiwgiw
ya amakeyed, amakapuy anggad dalem na langolangoan ko.
Panon to no onsaew so kasil ko? So talek ko?
Siguradon peligro’y kasalat na kabaktar ko.

Kanian say ereng ko, nepeg maregkel.
Say kabal ko, andi tilol a biskeg.
Ontanyareg ak ya malet ed bakor na deen
a mamatunda ed tageweng na gonigon
anggad ibutay lamet na maliwawan agew.

(Kasama ang tulang ito sa koleksyon ng tulang isasali ko sa Kurit Panlunggaring 2015 nitong nalalapit na Marso.)

Posted in Pangasinan Poetry

Kinilon Pambilay (A Vendor’s Voice)

Masileng iran sira-sira.
Gatun-gaton a lasona, agat tan bawang.
Nauk-uksoy iran binasaan ya agayep, kamote tan kangkong .
Tartariwa tan ambalangan kamatis.
Matibunek iran pakwan, kahel tan melon.
Malilimgas iran sapar na ponti
tan binmalitok, magagana iran aluton mangga
Sakey buksot na angkekelangtingot balet ambablingit ya kalamansi.
Akaaplag iran makaayat ya tuyo tan tinapa.
Igaton mo la’y kiluan.
Iparaan la’y boses tan baryan usaren ya sukli.
Paknolen lay tanol na alasais.
Onggapo la’y makapadinayew ya agew,
a mangarum ed bilay
tan mamano ed eges na dakel,